ANKO_vakbonden_verantwoordelijkheid_ANKO

 

De ANKO gelooft in de Kracht van Kappers… en in samenwerking! Niet alleen tussen kappers onderling, maar ook met andere partijen en organisaties. In de nieuwe rubriek ANKO & CO zetten we de spotlight op belangrijke partners. Dit keer: de vakbonden!

Werkgevers en werknemers hebben elkaar nodig. Niet alleen dagelijks op de werkvloer, maar ook om allerlei collectieve zaken in de branche goed te regelen. Daarom werkt brancheverenging ANKO regelmatig samen met haar sociale partners: vakbonden FNV Mooi en CNV Vakmensen. Zo maakten ze bijvoorbeeld onlangs nog samen een nieuwe versie van het hygiëneprotocol dat in 2020 werd geïntroduceerd. Bovendien vormen ondernemers en werknemers samen de branche en hebben we allemaal baat bij aandacht voor kappers in politiek Den Haag. Dus ook in de belangenbehartiging trekken ze het liefst gezamenlijk op. En misschien wel het belangrijkste: als vertegenwoordigers en belangenbehartigers van kappers willen zowel ANKO als de bonden samen werken aan een gezonde toekomst van onze prachtige branche!

Maar het begint vaak bij onderzoek. Want als sociale partners met elkaar of met andere partijen in gesprek gaan over onderwerpen die kappers aangaan, moeten ze goed weten hoe de branche ervoor staat. Daarom laten de ANKO en de bonden regelmatig onderzoek doen. Meten is weten, nietwaar? Zo hebben ze onlangs nog de kerndata van de branche opnieuw in kaart laten brengen (denk aan omzet, aantal en type bedrijven, aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd, dat soort dingen) en onderzoek laten doen naar de duurzame inzetbaarheid van werkenden in onze branche.

Onderwijs en gezondheid

Een thema dat voor zowel de ANKO als de bonden belangrijk is, is goed beroepsonderwijs. Ze stellen daarom samen het kwalificatiedossier (KD) en de beroepscompetentieprofielen (BCP’s) op, waar onderwijsinstellingen dan weer hun onderwijs op baseren. Bovendien zijn de sociale partners groot voorstander van praktijkleren en trekken ze samen op in de lobby voor het behoud – en zelfs de verhoging – van de Subsidieregeling Praktijkleren. Ook gezondheid en veiligheid zijn in ieders belang en dus zijn de standaard Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor kappers, de ARBO-catalogus en het hygiëneprotocol allemaal voortgekomen uit samenwerking tussen de ANKO en de vakbonden. Momenteel wordt er samen gewerkt aan handige online RI&E tool.

Arbeidsvoorwaarden

Maar misschien wel het belangrijkste – en meest ingewikkelde! – thema waarbij samenwerking essentieel is, zijn de arbeidsvoorwaarden. Oftewel: de cao voor kappers. En het heeft meestal wat tijd nodig voordat ANKO en bonden het daarover eens zijn met elkaar. Mensen zijn het grootste kapitaal van onze branche en een eerlijke beloning voor hun werk is dus heel belangrijk. Maar ondernemers moeten ook de financiële ruimte hebben om te kunnen onder nemen. Die belangen zijn weleens strijdig met elkaar en dus zijn onderhandelingen nodig om recht te doen aan ieders wensen.

Maar over het uitgangspunt is men het altijd eens: het is niet wenselijk dat salons met elkaar concurreren op basis van arbeidsvoorwaarden en het is belangrijk dat werknemers fatsoenlijk beloond worden. Daarom nemen sociale partners de verantwoordelijkheid om met elkaar afspraken te maken in een cao die – na algemeen verbindend verklaring door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) – voor de hele branche geldt. Die afspraken gaan overigens niet alleen over salaris. Er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld werktijden, arbeidsomstandigheden, verlof, opleiding en pensioen.

Opleiding & ontwikkeling

En er is nog een tweede cao die ze samen afsluiten: de zogenaamd O&O-fonds, waarin afspraken worden gemaakt over de O&O-premie die werkgevers en werk nemers allebei betalen. Deze wordt gebruikt om onderzoeken en projecten te financieren die ten goede komen aan beide partijen. Ook deze cao geldt voor alle werknemers en werkgevers in de branche zodra hij door het ministerie algemeen verbindend is verklaard.

Wil je actuele informatie over de arbeidsvoorwaarden-cao? Check anko.nl/cao.